English

Kvalitetspolicy för Emmoths Kakel AB

För Emmoths Kakel AB är kvalitet ett helhetsbegrepp och innefattar såväl vad vi erbjuder våra kunder som hur vi utför det praktiska arbetet. Kvalitet för oss innebär att våra kunder blir nöjda och att ställda krav tillfredsställs.

Kvalitetsarbetet omfattar all verksamhet i företaget - från idé till färdiga projekt. Det gäller såväl det produktionstekniska som det administrativa. Vi ställer samma krav på våra konsulter, leverantörer och underentreprenörer som vi ställer på oss själva.

Vi organiserar och strukturerar arbetet med kvalitetsmål, egenkontroll och uppföljning. I syfte att upprätthålla en hög kvalitet har vi utarbetat interna rutiner och bestämmelser för kvalitetssäkring.

 

Vår miljöpolicy

• Miljöarbetet ska bedrivas öppet och i samarbete med näringsliv,
   myndigheter, kommun och allmänhet.

• Utgångsläget för vår verksamhet är att ständigt förbättra och söka
   nya lösningar på miljöområdet. Vi åtar oss givetvis att följa gällande
   lagstiftning avseende yttre och inre miljö.

• Alla inköp ska göras så miljövänligt som möjligt. Vid två likvärdiga

   produkter skall den minst miljöfarliga produkten användas.

• Det avfall som uppstår återvinns eller tas om hand på ett miljömässigt
   godtagbart sätt.

• Vårt mål är att vara generellt bättre än branschens genomsnitt.

• Minst en gång per år görs en revidering av miljöpolicyns mål och program.

• Det ingår i varje medarbetares uppgift att identifiera och hantera
   verksamhetens miljöfrågor i enlighet med denna policy.

• Krav ska ställas på att underleverantörerna har ett utarbetat och
   organiserat miljöarbete.

• Företagsledning och anställda ska regelbundet utbildas så att en
   grundläggande förståelse för miljöfrågor genomsyrar organisationen.

Emmoths Kakel AB | Box 282 | 311 23 Falkenberg | Tel: 0346-12407 | Fax: 0346-711237

© 2010 Emmoths Kakel AB - För jordnära hemsidor: Lithus Webbyrå Falkenberg